Search for:
สมุนไพรและการจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากใบ / ดอก / ผล / เมล็ด)

สมุนไพรและการจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากใบ / ดอก / ผล / เมล็ด)

โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : 615.321 ส314

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566

รายละเอียดตัวเล่ม : 77 หน้า : ภาพประกอบสี : 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทรา วรรณพิรุณ

สมุนไพรและการจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากราก / ต้น / เปลือก / เถา)

สมุนไพรและการจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์จากราก / ต้น / เปลือก / เถา)

โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขเรียกหนังสือ : 615.321 ส314

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2566

รายละเอียดตัวเล่ม : 83 หน้า : ภาพประกอบสี : 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทรา วรรณพิรุณ

วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านนาอิสาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 อ663ว

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565

รายละเอียดตัวเล่ม : 55 หน้า : ภาพประกอบสี : 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ฉะเชิงเทรา เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท

วัดอารามหลวงในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพา สุวรรณภูมิ

เรื่อง : วัดพระอารามหลวงในกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) = The Temples under the Royal Patronage in the Bencaburapha Suvannabhumi Provincial Cluster (Chachoebgsao, Samut Prakan, Nakhon Nayok, Prachin Buri and Sa Kaeo)

โดย : วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์

ผู้แต่งร่วม : เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ และคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน

เลขเรียกหนังสือ: 294.33 ว151ว

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565

รายละเอียดตัวเล่ม : 176 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็น คอมพิวออฟเซท, 2565

อาหารและขนมชาติพันธ์ุสู่การส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนะรรมและประเพณีท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

ผู้แต่งร่วม : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน

เลขเรียกหนังสือ : 390.09593 ณ336อ 2565

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2565

รายละเอียดตัวเล่ม : 68 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29.5 ซม.

วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย: อารียา บุญทวี

ผู้แต่งร่วม: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 อ663ว 2565

ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2565

รายละเอียดตัวเล่ม: 44 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.

สาระสังเขป : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ บ้านคลองบางนางจัดทำหนังสือวัฒนธรรมท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้บ้านคลองบางนาง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของดีบ้านคลองบางนาง

ผลงานสร้างสรรค์ : อัตลักษณ์ท้องถิ่นฉะเชิงเทรา

ผู้แต่งร่วม: จินดา เนื่องจำนงค์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น
เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 ผ191 2565
ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2565
รายละเอียดตัวเล่ม: 64 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25.5 ซม.

องค์ความรู้เรื่อง “เรื่อมด”
โดย : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูลการพิมพ์ : ฉะเชิงเทรา : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น, ๒๕๖๕

รายละเอียด :  ๕ หน้า : ภาพประกอบสี ; ๒๙ ซม.

สาระสังเขป : บทความองค์ความรู้ เรื่อง เรือมด หรือ เรือใบมด เป็นเรือใบที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙  ทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้จดลิขสิทธิ์เป็นสากล ประเภท International Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ และพระราชทานชื่อ เรือใบมดแปลงมาจากเรือใบ “ม็อธ” ซึ่งที่มาของชื่อทรงมีรับสั่งว่า “ที่ชื่อมดนั้น เพราะมันกัดเจ็บ ๆ คัน ๆ ดี” ต่อมาทรงพัฒนาเรือแบบต่อๆมาอีกโดยได้พระราชทาน ชื่อว่าเรือใบซุปเปอร์มด และเรือใบไมโครมด